Rybářství

První žádost na zřízení spolku vznikla v hospodě u piva a byla podána dne 15.6.1995 p.Valtrem Rolným s podpisy čtrnácti občanů. Bohužel nebyla OÚ Chuchelná akceptována. Proto byla dne 28.7.1996 podána žádost o pronájem rybníků znovu, ale již pod hlavičkou Zahrádkářského spolku v Chuchelné. Mezi těmito právními subjekty byla dne 6.2.1997 podepsána smlouva o pronájmu místních rybníků. Do spolku se přihlásilo 25 občanů a tím spolek mohl zahájit svou činnost. Začalo se s sečením trávy a základní údržbou, neboť rybníky byly zarostlé a zanedbané. Přesné záznamy z té doby nejsou, hlavní výbor začal pracovat v tomto složení:

Předseda – Petr Meinhard

Pokladník – Adolf Náhlík

Porybní – Jan Kalus, Ladislav Kupčík

Spolek se časem rozrostl na čtyřicet členů, začala se stavět chata a její příslušenství, a to od kácení stromů a jejich zpracování až po samotnou stavbu. Průběžně se provádělo zarybňování rybníků a zkulturňování chaty do dnešní podoby. Spolek se nezaměřoval jen na brigádnickou činnost a snažil se také několik let organizovat dětské rybářské závody nejen pro děti svých členů, ale také děti z RÚ Chuchelná.

Od roku 2004 je spolek pod hlavičkou TJ Spartak Chuchelná, neboť Zahrádkářský spolek v Chuchelné zanikl.

V květnu 2006 byly zahájeny práce na základech kolem pergoly a krbu. V červnu byly zahájeny práce na stavbě krbu a opěrné zídky a na těchto pracích se pokračovalo až do srpna. Práce na těchto stavbách se bohužel nedala řešit jen brigádně, poděkování patří těm, kteří pomohli i v pracovních dnech. Hlavně při stavbě krbu to byli Arnošt Solich a Ladislav Kupčík. Z důvodu neopravitelnosti benzínové centrály bylo v srpnu 2006 rozhodnuto o zajištění přívodu elektřiny s vlastními elektrohodinami od p.Klíště. Tímto je elektřina přiváděna přívodním kablem přímo k chatě. V listopadu 2006 se měly provést úpravy břehů u lovného rybníka. Po dohodě se starostou obce a obavami před mrazy byla akce přesunuta na rok 2007. Dne 16.12.2006 proběhlo pro zájemce z členů poslední lovení ryb a v noci z 30. na 31.12.2006 padla druhá část památeční vrby u naší chaty.

Zásluhou virenie jarní došlo na jaře roku 2007 k úhynu cca 300 ks ryb v hodnotě cca 50.000,-Kč. Bylo proto nutné vynaložit všechny síly, hlavně finanční prostředky na dokoupení nového potěru k zajištění chovu ryb v našich rybnících. I to je negativní úděl činnosti a hospodaření spolku.

V sobotu 10.2.2007 byl zvolen nový výbor rybářského spolku na další období:

Předseda – Petr Meinhard

Pokladník – Leoš Náhlík

Porybný a správce chaty – Ladislav Kupčík

Členové – Pavel Chrobaczek , Alois Janík, Jan Mozol, Viktor Fojtík, Jiří Pavlíček, Arnošt Solich

Všichni věříme, že činnost rybářského spolku se bude nadále rozvíjet a to nejen zásluhou vlastní, ale také OÚ Chuchelná i TJ Spartak Chuchelná.

Sdílet